Projekt "Skazani na… sukces na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne”

 

Lider projektu:

Fundacja na rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu: Fundacja Sławek

 

 

 

 

 

 

Projekt był finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Projekt „Skazani na… sukces na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne” powstał na bazie wieloletniego doświadczenia Fundacji VIA w pracy z osobami wykluczonymi oraz 15 letniej już pomocy udzielanej osobom skazanym, byłym skazanym i ich rodzinom przez Fundację Sławek.

 

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe stało się stworzenie kompleksowej oferty aktywizacji społeczno-zawodowej dla mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne w woj. mazowieckim.

 

W ramach projektu osoby opuszczające zakłady karne zostały objęte indywidualnie dobranym systemem wsparcia. Prowadzono m.in. pojedyncze konsultacje z doradcą zawodowym w wyniku których uczestnicy projektu mogli wspólnie z profesjonalistą określić najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju zawodowego. Kolejnym etapem były przystosowane do specyfiki byłych skazanych warsztaty aktywizacji zawodowej zawierające także elementy treningu motywacyjnego, szkolenia komputerowe (ECDL), oraz praktyczne szkolenia zawodowe. Uczestnicy projektu uzyskali kwalifikacje potwierdzone certyfikatami w takich zawodach, jak murarz/tynkarz, kierowca kat C, operator wózków widłowych, spawacz, mechanik samochodowy, malarz, operator koparko-spycharki, ślusarz, brukarz, kucharz czy barman. Po  zakończeniu projektu, beneficjenci otrzymali pełne portfolio zawodowe wraz z listami referencyjnymi dla przyszłych pracodawców. Zainteresowanym realizatorzy projektu zaoferowali miejsca noclegowe w swoim ośrodku niedaleko Mińska Mazowieckiego.

 

Problemów z reintegracją zawodową byłych skazanych jest wiele: niskie wykształcenie, brak kwalifikacji i doświadczenia, niewystarczający poziom umiejętności społecznych, niska motywacja do działania i poprawy swojej sytuacji życiowej oraz brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia i rodziny.

Powszechnie uznaje się, że więzienie skutecznie zabija inicjatywę, pomysłowość, zdolność kierowania własnym życiem i brania za nie odpowiedzialności. Wyjście na wolność oznacza zaś najczęściej powrót do środowiska, w którym praca nie jest wysoko cenioną wartością.

 

Brak aktywności zawodowej rodzi dla byłych skazanych szereg negatywnych konsekwencji. Praca zapewnia przecież nam wszystkim samodzielność finansową, przekłada się na status społeczny i sposób postrzegania przez otoczenie. Jest bodźcem do wychodzenia z domu, dbania o swoją kondycję fizyczną i psychiczną oraz wizerunek. Obowiązki zawodowe pozwalają nam odnaleźć własną wartość i użyteczność. Nie jest to zatem jedynie problem braku pracy, ale również niemożności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i tym samym zagrożenia wykluczeniem.

 

Oprócz działań związanych z projektem uczestnicy mogli skorzystać, z udzielanej przez realizatorów szerszej pomocy choćby w zakresie poradnictwa prawnego czy mediacji. Działania te składały się na kompleksowość pomocy i przyczyniły do trwałej zmiany w życiu uczestników, którzy tak wypowiadali się po zakończonym udziale w projekcie:

 

„Dzięki projektowi w którym brałem udział odzyskałem poczucie bezpieczeństwa i wiarę w to że poradzę sobie w przyszłości a także wewnętrzną pewność, że po wielu latach spędzonych za kratami chcę i potrafię żyć uczciwie, godnie. Po prostu inaczej i lepiej jak dotychczas. Korzystając z możliwości wypowiedzenia się chcę wyrazić swoją szczerą wdzięczność dla wszystkich osób, które były zaangażowane w tworzenie i prowadzenie projektu.

JA WIERZĘ W SWÓJ SUKCES!”

Edmund

 

„Miesiące spędzone w projekcie były dla mnie wyjątkowo intensywne.

Uzyskałem Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych, Kurs kucharza-garmażera, kurs cateringu i warsztaty aktywizacji zawodowej. Dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji mam potencjalnie większe możliwości uzyskania pracy i zapewnienia sobie bytu materialnego. Ucząc się okrzepłem wewnętrznie. Mam poczucie swojej wartości i przydatności społecznej. Przestałem bać się porażek. Jestem teraz optymistą wierzącym w sukces i świetnie gotuję ;)”

Jan

 

Organizatorzy i uczestnicy wspólnie podkreślają, że projekt „Skazani na… sukces na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne ” zakończył się sukcesem – przeszkolono kompleksowo 86 osób, które uzyskały nowe kwalifikacje zawodowe i społeczne. Dzięki temu oprócz możliwości podjęcia pracy, mają także możliwość godnego i uczciwego powrotu do społeczeństwa i rodziny.

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic