Rozwiązania zwiększające zatrudnienie osób skazanych przyjęte przez rząd.


"Koszty utrzymania więźniów w Polsce są zbyt wysokie, obecnie to ok. 3150 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego skazanego. Dlatego uznaliśmy za niezbędne wprowadzenie nowatorskiego programu pracy więźniów. Osadzeni powinni pracować, by wspierać społeczności lokalne, by regulować swoje zobowiązania, np. alimenty. Poprzednie władze nie podejmowały działań w kierunku zwiększenia zatrudnienia więźniów, a my w kilka miesięcy przygotowaliśmy kompleksowy program, który już przynosi pozytywne efekty" – powiedział wiceminister Patryk Jaki, który odpowiedzialny jest za realizację programu.


Przyjęty 20 września br. projekt jest częścią „Programu Pracy Więźniów” i jest następstwem zmian zapowiedzianych przez rząd w tym zakresie. Proponowane zmiany mają umożliwić nieodpłatną pracę skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie.

Tym samym lista podmiotów uprawnionych wygląda następująco:

 • samorząd terytorialny,

 • podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne,

 • spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa,

 • instytucje lub organizacje reprezentujące społeczność lokalną,

 • placówki oświatowo-wychowawcze,

 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

 • podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

 • fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje użyteczności publicznej, niosące pomoc charytatywną.


Praca pełni nie tylko rolę resocjalizacyjną, ale znacząco wpływa na to jak skazani będą sobie radzili po wyjściu na wolność, na proces ich readaptacji w społeczeństwie. Dzięki pracy więźniowie zdobywają doświadczenie i rozwijają swoje umiejętności zawodowe. Ponadto mają możliwość regulacji swoich zobowiązań np. alimentów.

Na stronie Rady Ministrów: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-wykonawcz.html

oraz Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ms.gov.pl/pl/polityka-prywatnosci szczegółowo opisano także kwestie związane m.in. z wynagradzaniem więźniów za pracę ( możliwość niższego wynagradzania i ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów), podano statystyki zatrudnienia (wzrost z 35% do 42%), a także opisano filary programu i pierwsze sukcesy we współpracy z samorządami oraz przedsiębiorcami. Zaproponowano zmiany dotyczące wysokość potrąceń z wynagrodzeń skazanych. Do 7% z 10% spadnie potrącenie na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, natomiast z 25% do 45% wzrośnie potrącenie na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic