8 września br. weszły w życie nowe przepisy mające poprawić skuteczność pracy sądów, ułatwić dostęp


W dniu 8 września br weszła w życie ustawa uchwalona w dniu 10 lipca 2015 r., która miała na celu między innymi poprawienie skuteczności pracy sądów w sprawach cywilnych i ułatwienie dostępu do sądu, a także usprawnienie działań komorników. Ponadto istotne zmiany wprowadzone w Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw mają na celu uprościć postępowanie procesowe.


Największa reforma dotyczy możliwości prowadzenia części postępowań przez referendarzy sądowych co znacznie odciąży sędziów, którzy będą mogli zaoszczędzony czas poświęcić na inne sprawy przyspieszając ich bieg. Referendarze nie tylko będą mogli samodzielnie prowadzić postępowania upominawcze, ale także w sprawach depozytowych wykonywać prawie wszystkie czynności (z wyjątkiem likwidacji depozytu).


Co istotne dla każdego uczestnika postępowania cywilnego to regulacja, która pozwala na zawiadamianie o terminie posiedzenia sądu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.


Zmian podyktowanych zmianami w obiegu dokumentów i komunikacji, a także postępem teleinformatycznym jest więcej np. możliwość przeprowadzania posiedzeń sądowych w drodze teletransmisji - strony takiego postępowania będą mogły uczestniczyć w procesie na odległość, przebywając w budynku innego sądu czy zapisy rozszerzające definicję dokumentu. Zgodnie z nowelizacją, dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, czyli również np. e-mail czy sms. Ponadto ustawa zrównuje oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym) z oświadczeniem woli w formie pisemnej.

Inne zapisy dyktowane zmianą czasów to możliwość zajmowania rachunków bankowe dłużników przez komorników w sposób elektroniczny, posługując się specjalnym systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym przez banki oraz mająca wejść w życie najpóźniej 8 września 2019 możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną oraz dokonywania doręczeń elektronicznych w „tradycyjnych” postępowaniach cywilnych. Niestety tu na korzystanie z tego nowego sposobu komunikowania się z sądem będzie trzeba poczekać bo będzie to możliwe dopiero po wdrożeniu systemu Elektronicznego Biura Podawczego.


Komornicy zyskali też większą swobodę w korzystaniu z poczty elektronicznej zawiadomienia komornika oraz pisma banku będą mogły być składane w postaci elektronicznej.


Więcej o wprowadzonych w życie zmianach na:

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8579,proces-na-odleglosc-zajecie-konta--przez.html

https://www.wprost.pl/kraj/10022397/SMS-dokumentem-proces-na-odleglosc-zajecie-konta-przez-internet-Wchodza-w-zycie-nowe-przepisy.html

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic