Kolejne propozycje zmian w kodeksie karnym dotyczą walki z lichwą!


W dniu 18.07.2016r. odbyła się z Ministerstwie Sprawiedliwości kolejna konferencja prasowa, której celem było zaprezentowanie propozycji dotyczących zmian w prawie, których celem jest skuteczna walka z lichwiarstwem i obrona przed nią jej ofiar.

„Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzają tysiące ludzi do stanu zupełnej bezradności i beznadziejności. Wiele ofiar lichwiarzy ląduje na bruku, a zdarzały się też przypadki samobójstw. Wobec tej patologii państwo nie może pozostawać obojętne” – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.


Lichwiarskie pożyczki żerujące na biedzie i ludzkich dramatach, a często też na łatwowierności osób starszych czy niedołężnych, to bulwersujący problem społeczny.


Do art. 304 Kodeksu karnego dodano dodatkowy paragraf: „Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, żąda od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego z tytułu udzielenia świadczenia, o łącznej wartości przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.


Przepis ten będzie miał zastosowanie jedynie do konsumentów, wobec pożyczek udzielanych między przedsiębiorcami zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady. Zmiana ta spowoduje, że nie będzie już dochodziło do stałego ignorowania przez prokuraturę oraz sądy przypadków ewidentnej lichwy lub pobłażliwego traktowania tego procederu. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało podczas konferencji prasowej wyniki badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, wg tych danych w latach 2008-2010 ponad 90 % spraw związanych z lichwiarskimi pożyczkami umorzono lub nawet ich nie wszczęto. Wg tych danych jedynie 20 przypadków zakończyło się skierowaniem do sądów aktów oskarżenia, a w 4 przypadkach wydano wyroki skazujące.


Nowy proponowany przepis Kodeksu karnego uznaje za przestępstwo żądanie spłaty pożyczki, której oprocentowanie przekracza dopuszczalną wysokość odsetek, czyli stawkę odsetek maksymalnych, wynoszącą w stosunku rocznym dwukrotność wysokości odsetek ustawowych. Stawka ta ma zastosowanie do odsetek lub innych świadczeń, związanych z udzieleniem pożyczek cywilnych.


Więcej na stronie: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8449,walka-z-lichwa--propozycje-ministerstwa.html

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic