Służba Więzienna - dążymy do poziomu europejskiego zatrudnienia w więzieniach.

Dziś o 12:00 odbyła się konferencja prasowa w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Poniżej przedstawiamy część materiałów prasowych dotyczący pracy więźniów.

W konferencji wzięli udział m.in. gen. Jacek Kitliński (Generał Służby Więziennej) i ppkł. Elżbieta Jankowska (Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie).1. Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia skazanych:


Ø osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

Ø brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

Ø pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

Ø pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

Ø korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

Ø zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

Ø osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

Ø możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.


2. Korzyści dla więźniów:


Polski system penitencjarny traktuje pracę osób pozbawionych wolności jako zasadniczy element prowadzonego w jednostkach penitencjarnych procesu wychowawczego. Aktywność zawodowa w czasie odbywania kary pozbawienia wolności ma następujące zalety:

Ø Więźniowie czują się przydatni, pożyteczni, nabywają umiejętności współpracy w zespole, pojawia się poczucie sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucie bycia docenionym przez innych, następuje rozwój zainteresowań. Podjęcie pracy wiąże się często z możliwością innego postrzegania przyszłości i poczucia własnej wartości.

Ø Podjęcie pracy daje możliwość pozyskania pieniędzy na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, daje możliwość finansowego wspierania rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz stanowi źródło pokrycia kar pieniężnych.

Ø Możliwość podjęcia pracy przez osadzonych daje im szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyczynia się do późniejszej aktywizacji zawodowej skazanych w warunkach wolnościowych.

Ø Wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę, jest treningiem do samodzielnego życia na wolności i przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.

Ø Zagospodarowanie czasu wolnego przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej i przemocy w stosunku do innych współosadzonych.

Ø Miejsce pracy stwarza nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym, nowe środowisko, nowe znajomości i przyjaźnie. Praca pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.


3. Źródła finansowania programu


Głównym źródłem finansowania Programu stanie się Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, który utworzony został w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1116), wchodząc w życie z dniem 8 marca 2011 r., w miejsce uprzednio funkcjonującego Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy jest państwowym funduszem celowym, funkcjonującym, jako wydzielony rachunek bankowy, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53) określił szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy


Źródło: Materiał dla mediów. Konferencja prasowa dot. Rządowego Programu Pracy Więźniów”,

Miejsce: Centralny Zarząd Służby Więziennej; 02-521 Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37 a,

Data i czas: 30 czerwca 2016 roku godzina 12:00.

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic