25 czerwca - Dzień Kuratora Sądowego w PolsceKim jest kurator sądowy? I czemu służy ta funkcja?

Kurator sądowy to w myśl ustawy funkcjonariusz publiczny. Pełnić swoje obowiązki może zawodowo lub społecznie. Jego zadania to działania wychowawczo-resocjalizacyjne. Zgodnie z orzeczeniem sądu jego zdania to diagnostyka, profilaktyka, kontrola oraz dozór. Sprawowanie dozoru powierza się kuratorowi sądowemu tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór jest lub ma być wykonywany. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób, którym zasądzono dozór przebywających na wolności, jak i na terenie zakładów zamkniętych oraz jednostek penitencjarnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Kurator sadowy swoim dozorem obejmuje zarówno dorosłych jak i dzieci. Kuratorzy zajmujący się dziećmi wykonują orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.


Trochę z historii…

Pierwszy raz w historii w niepodległej Polski mamy do czynienia z opiekunami sądowymi do sprawowania nadzoru nad nieletnimi w dniu 7 lutego 1919 roku kiedy to Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem utworzył sądy dla nieletnich. Tym samym w Polsce została zapoczątkowana Kuratela Sądowa. Kolejny ważny dokument w historii Kurateli Sądowej to Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 roku. W dokumencie tym ówczesny Minister Sprawiedliwości – Stanisław Car, przekształcił instytucję opiekuna sądowego w kuratelę dla nieletnich działającą przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Dlatego też dzień 25 czerwca został przez Krajową Radę Kuratorów uznany Dniem Kuratora Sądowego w Polsce. Kolejnym ważnym w historii dokumentem jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku.


Kto może być kuratorem?

Wymagania zawodowe dla kuratorów dotyczą przede wszystkim obywatelstwa (musi być polskie) oraz pełnię praw cywilnych i obywatelskich. Dodatkowo musi on posiadać odpowiednie wykształcenie wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, odbyć aplikację kuratorską i zdać egzamin. Dodatkowo od Kuratora Sądowego wymaga się nieskazitelnego charakteru (kuratorem sądowym nie może zostać osoba, która była kiedykolwiek karana) i odpowiednio mieć dobre zdrowie (być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego).

Wobec kuratorów społecznych wymagania są mniejsze poza polskim obywatelstwem, zdrowiem i charakter konieczne jest by osoba taka posiadała co najmniej wykształcenie średnie, doświadczenie w działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej oraz przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Kuratorzy dla dorosłych wykonują prawomocne orzeczenia sądu w sprawach karnych, w których poddano sprawcę próbie (środek probacyjny), między innymi mogą występować o udzielenie zezwolenia na SDE (System Dozoru Elektronicznego). Kuratorzy kontrolują wykonywanie obowiązków nałożonych przez sąd i przestrzeganie przez dorosłego skazanego (w rozumieniu kodeksu karnego) porządku prawnego.


Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich między innymi sprawują nadzór w sprawach opiekuńczych, kiedy rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską, sprawują nadzór nad nieletnimi a także nad uczestnikami zobowiązanymi do przymusowego leczenia odwykowego, przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecane przez Sądy, współpracują z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji podopiecznych;


Szczegóły w ustawie i rozporządzeniu:

  • Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (DZ.U. 2001.98.1071 z dnia 12 września 2001r.)

  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003r. (Dz.U.2003.112.1064 z dnia 30 czerwca 2003r.) w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.


W związku z Dniem Kuratora Sądowego życzymy wszystkim Kuratorom wszystkiego najlepszego, sił, zdrowia oraz sukcesów i radości z wykonywania swojej pracy.


Wszystkiego najlepszego życzy zespół Fundacji Sławek !


Informacje powiązane:

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8373,posiedzenie-krajowej-rady-kuratorow.html


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic