Rozeznanie rynku - ZAPYTANIE O CENĘ
02/08/2021/PS/RPMA9.1

 

W związku z realizacją projektu „Przejmij stery - program włączenia społeczno-zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Numer naboru: RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20, Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-g734/20, Lider projektu – Fundacja Sławek zwraca się z zapytaniem o cenę.

Szczegóły zapytania i formularz ofertowy do pobrania poniżej:

Rozeznanie rynku - ZAPYTANIE O CENĘ
01/08/2021/PS/RPMA9.1

 

W związku z realizacją projektu „Przejmij stery - program włączenia społeczno-zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Numer naboru: RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20, Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-g734/20, Lider projektu – Fundacja Sławek zwraca się z zapytaniem o cenę.

Szczegóły zapytania i formularz ofertowy do pobrania poniżej:

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic