Broszura podsumowująca międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „P.RE” oraz publikację dotyczącą warsztatów prowadzonych w jednostkach penitencjarnych.

Leader organisation:

Váltó-sáv Alapítvány (Change Lanes Foundation) – Hungary Budapest

 

Partners:

PRE - PROJECT

 

„Uwięzienie, Reintegracja, Edukacja. Treningi wspierające socjalną

(Re)integrację osób skazanych i byłych skazanych oraz ich włączenie na rynek pracy.”

 

"Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re) integration of people in or after detention"

 

Grantodawca: Komisja Europejska - w ramach  Erasmus +

 

Podstawowe informacje o projekcie:

jest to międzynarodowy  projekt badawczy realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Węgier, Czech, Słowacji i Litwy polegający na wzajemnej wymianie doświadczeń i wiedzy związanej z pracą  z osobami wykluczonymi, poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się nią, koncentrujący się na specjalnej, wrażliwej, defaworyzowanej grupie docelowej: byłych więźniów, przestępców, kryminalistów, ludzi poszukiwanych w trakcie lub po odbyciu kary pozbawienia wolności.

 

Projekt ma na celu porównanie stanu systemów penitencjarnych w krajach Grupy Wyszechradzkiej i na Litwie. W szczególności badane będą oddziaływania penitencjarno - wychowawcze w stosunku do osadzonych wdrażane w poszczególnych krajach oraz programy uzupełniające i edukacyjne takie jak kursy zawodowe, zajęcia artystyczne, kursy komputerowe i językowe, których celem jest przygotowanie osadzonych do wyjścia na wolność.

 

Chcemy by w wyniku działań podejmowanych w ramach projektu zmniejszać utrudnienia jakich doświadcza grupa docelowa po opuszczeniu zakładów karnych oraz aresztów. Wśród osób skazanych dominują osoby o niskim poziomie wykształcenia, przedwcześnie rezygnujące z  edukacji szkolnej oraz charakteryzujące się brakiem podstawowych, kluczowych kompetencji społecznych z deficytami edukacyjnymi i niskimi kwalifikacjami. Na ogół ta grupa docelowa charakteryzuje się deficytem wiedzy i informacji. Dodatkowo znaczenie mają uprzedzenia, gdyż przyczyniają się do tego, że proces reintegracji (w tym znalezienie mieszkania i poszukiwanie pracy) staje się wyjątkowo trudny zwłaszcza dla osób z odnotowaną karalnością.

 

Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie marginalizacji ekonomicznej,  społecznej i/lub politycznej, w celu zapewnienia możliwości (re)integracji; rozpoczęcia zmiany podejścia społecznego wobec członków grupy docelowej i ich problemów; zwalczanie dyskryminacji i nierównych szans jakie charakteryzuja ta grupę względem reszty społeczeństwa.

 

Konkretne cele projektu:

- wspieranie rozwoju, transfer i realizacja innowacyjnych praktyk, metod i wytycznych poprzez współpracę (rozwój kompetencji przekrojowych osób w trakcie jak i po odbyciu kary pozbawienia wolnosci)

- testowanie opracowanych wytycznych / metod na poziomie lokalnym;

- mapowanie możliwości w celu przygotowania do wyjścia na wolność (metody, metodologia, narzędzia)

- testowanie na poziomie lokalnym konkretnych rozwiązań

 

W projekcie koncentrujemy się na wolności chcemy przygotować uczestników szkolenia do wyjścia na wolność. Prowadzimy działania, które mają na celu uwrażliwianie społeczne (poprawa tolerancji, przeciwdziałanie dyskryminacji) m.in. szkolenia dla większości społeczeństwa (pracodawcy), opracowujemy wspólne materiały szkoleniowe, a także wytyczne i metodologie, pomoc jest dostosowana do klienta indywidualna (indywidualne szkolenia / własna ścieżka rozwoju i nauki).

 

Publikacje w ramach projektu/ organizacja wydarzeń krajowych:

- stworzenie 8 opracowań naukowych;

- wymiana doświadczeń na wysokim poziomie europejskim poprzez wspólne działania;

- dzielenie się wiedzą;

- zwiedzanie instytucji penitencjarnych;

- warsztaty miedzynarodowe w 5 krajach;

- konferencje międzynarodowe.

 

Długofalowym efektem projektu będzie zwiększenie potencjału organziacji partnerskich (project wspierać będzie ich zdolności i umiejętności zarządzania projektami, wzbogaci w doświadczenie).

 

W wyniku projektu powstaną analizy i wyniki badań, które wraz z rekomendacjami najlepszych rozwiązań i przykładami ich wdrażania zostaną opublikowane. Dzięki temu będzie można wdrażać w krajach biorących udział w projekcie:

- najlepsze, najciekawsze i innowacyjne metody szkoleń, warsztatów i treningi, które dziś są realizowane w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie,

- podejmować działania najciekawsze i najskuteczniejsze związane z uwrażliwianiem społeczeństwa, wzrostem tolerancji w społeczeństwie,

- testowane będą rozwiązania indywidualnego wsparcia osób wychodzących na wolność na poziomie lokalnym.

- opracowane wspólne materiały szkoleniowe, a także wytyczne i metodologie – “dobre praktyki”;

 

TERMIN REALIZACJI: projekt realizujemy od 1 września 2015 r. do 1 września 2017 r.

 

Organizacja wnioskująca: Váltó-sáv Alapítvány (Change Lanes Foundation) – Węgry, Budapeszt

 

Organizacje partnerskie :

 

Informacja o projekcie w języku angielskim.

 

This is a common project of 5 partner organizations (VSA, Slawek Foundation, Rubikon Center, Edukos, Grudas) from 5 different countries (Hungary, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania), based on mutual experience and method exchange, knowledge extension and share, focusing on a special, vulnerable, disadvantaged target group: ex-offenders, criminals, people under criminal prosecution, under or after detention.

The project aims at decreasing social, educational and labour market handicaps of the target group. Among people under detention low school education and early school-leavers are over-represented, the group is characterized by the lack of basic, key and transversal competences. On the whole, this target group is characterised by the deficit in knowledge and information.

 

They are lower qualified persons with low job socialization and/or work experience. Prejudice is therefore significant, making reintegration (including accommodation and job search) extremely difficult with a criminal record. The general goal of this project is to decrease economic/social and/or political marginalization, to provide opportunities for (re)integration; to start a change in social approach towards members of the target group and their problems; to combat discrimination and unequal opportunities. Specific goals: to support the development, transfer and realization of innovative practices, methods and guidelines through cooperation (transversal competence development in the case of people under or after detention, testing of the developed guidelines/methods on a local level; mapping opportunities for the preparation for release (methods, methodology, tools) – testing on a local level,

 

Focus on Freedom: preparation for release (a publication in the national language of the countries, with CD); social sensitizing – tolerance improving, anti-discrimination training for the majority of society (employers) – developing common training material, as well as guidelines and methodology; individual, customized help: mentoring, individual training/development and learning paths – guidelines, methodology and developing “good practices” – testing on a local level; project publication editing; organizing multiplier events creating 8 intellectual outputs; experience exchange on a high European standard via common activities – knowledge share, visit to institutions, experience exchange: workshop (5 pcs/5 countries), common activities (creating intellectual outputs and multiplication activities).

 

The long-term effect of the project will be a positive impact on both the participating organizations and also on their client group: the vulnerable target group suffering discrimination. The project helps increase awareness and recognition of partner organizations, supports their capacity and management, their project management skills/experience develop – as a whole, partner organizations become stronger, which will have a positive effect on the future mitigation of difficulties in the situation of the target group. On a local/national level, the project can focus stakeholders’ attention on the target group’s problems and on possible ways of solutions. The target group and their problems, as well as development opportunities, intellectual outputs and their content will have a chance to become the focus of social discourse, which will in turn have a favourable long-term effect on the target group.

 

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic