Przez integrację do zatrudnienia

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że zmianie uległy zapisy „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów  stażowych  i szkoleniowych” w ramach projektu „Przez integrację do zatrudnienia” odnośnie terminów i warunków wypłat stypendiów szkoleniowych i stażowych.

Informujemy, że stypendia wypłacane za miesiąc, w którym odbyło się szkolenie lub staż, realizowane są najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca, o ile na koncie projektu znajdują się środki przekazane przez operatora czyli Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  Stypendium stażowe nie będzie wypłacone osobom, które przerwały wykonywanie stażu zgodnie z zapisami w regulaminie. Poniżej treść zmienionych zapisów w regulaminach.

 

§2

Stypendia szkoleniowe

6. Stypendium szkoleniowe jest wypłacane raz w miesiącu, najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca, pod warunkiem przekazania Beneficjentowi dokumentacji potwierdzającej obecność na zajęciach w 80% najpóźniej do 5 dnia kolejnego miesiąca. Nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim.

 

§7

Wypłata Stypendium

 

5. Stypendium nie zostanie wypłacone w sytuacji, kiedy z winy UP staż zostanie przerwany na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania stażu. Za nieusprawiedliwioną nieobecność uważa się każdą okoliczność, za wyjątkiem nagłego wypadku, choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim na druku ZLA lub podpisania umowy o pracę. Brak wypłaty dotyczy miesiąca, w którym został przerwany staż.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 7.12.2017 wprowadzone zostały zmiany w zapisach poszczególnych dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Regulamin projektu

Zmianie uległy zapisy, które obecnie mają brzmienie:

 

§6

Nabór UP i proces rekrutacji

pkt. 1

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PISZ - listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu.

pkt.10 

Kandydaci, którzy przed przystąpieniem do rekrutacji, w ciągu ostatnich trzech lat brali udział w innych projektach finansowanych ze środków publicznych, w których otrzymali wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, będą mogli zostać zakwalifikowani do Projektu o ile zostaną spełnione poniższe warunki:

 

 • Formularz zgłoszeniowy: pkt.3 Informacja o udziale w innych projektach:

Czy brał/a i/lub bierze Pan/Pani udział w innym  projekcie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat?

 • Karta oceny merytorycznej – doradca zawodowy

Czy Kandydat/Kandydatka  brał/a udział w projekcie finansowanym ze środków publicznych, dotyczących aktywizacji społeczno- zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat?

 • Karta oceny merytorycznej – psycholog

Czy Kandydat/Kandydatka  brał/a udział w projekcie finansowanym ze środków publicznych, dotyczących aktywizacji społeczno- zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat?

 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 07.12.2017 roku.

Poniżej aktualne wersje dokumentów w sekcji DOKUMENTY PROJEKTU.

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Projekt „Przez integrację do zatrudnienia” realizowany jest przez Sysco Polska w ramach w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 923 602,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 738 882,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2018 r. 

 

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej – doradca

Karta oceny merytorycznej – psycholog

Wzór umowy uczestnictwa

Wzór deklaracji

Wzór oświadczenia

 

OPIEKA NAD DZIECKIEM:

Regulamin wsparcia

Wniosek o opiekę nad dzieckiem/dziećmi/osobą zależną

Wzór umowy

Wzór rachunku

Informacje o składkach odprowadzanych od wynagrodzenia

 

STYPENDIA STAŻOWE I SZKOLENIOWE:

Regulamin i zasady przyznania stypendium

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 84 mieszkańców Warszawy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

 

Projekt skierowany jest do 84 osób (minimum 52 kobiet), w tym 9 osób z niepełnosprawnościami (minimum 5 kobiet), zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

RODZAJE WSPARCIA

 

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

1. Diagnoza potrzeb, możliwości i barier uczestnika projektu w życiu społeczno – zawodowym i stworzenie Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej poprzez spotkania z psychologiem (2 godz.) i doradcą zawodowym (2 godz.)

2. Trening kompetencji społecznych – (4 dni szkolenia po 6 godzin), który pomoże  rozwijać umiejętności osobiste i społeczne uczestnika projektu, Jednym z modułów zajęć jest trening wzmacniający dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych w ramach  przeciwdziałania stereotypom oraz Akademia Rodziny.

3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (4 godziny) – wsparcie w rozwiązywaniu zdiagnozowanych indywidualnych trudności w integracji społeczno-zawodowej.

4. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne i/lub prawne i/lub socjalne (4 godziny łącznie) - wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych, specyficznych problemów rodzinnych/prawnych/socjalnych uczestnika projektu

5. Indywidualne poradnictwo zawodowe (4 godziny) - wsparcie uczestnika projektu przez doradcę zawodowego w świadomym podjęciu decyzji dotyczącej ścieżki rozwoju zawodowego.  

6. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej (4 dni szkoleniowe po 6 godzin) - tematyka zajęć poruszać będzie zagadnienia z zakresu uwarunkowań rynku pracy: formy zatrudnienia, sposoby skutecznego poszukiwania pracy,  efektywny kontakt z pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, zachowanie w sytuacji zawodowej.

7. Spotkania z pośrednikiem pracy i/lub brokerem edukacyjnym (4 godziny łącznie) - zadania pośrednika pracy, m.in.: kontakty z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy i stażu, informowanie uczestnika projektu o miejscach pracy/stażu i możliwościach ich podjęcia, kontaktowanie uczestnika projektu z pracodawcami, pomoc w tworzeniu i wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych. Zadania brokera edukacyjnego m.in.: dobór szkoleń zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym uczestnika projektu, monitorowanie rynku usług szkoleniowych w kontekście zapotrzebowania uczestnika.

8. Szkolenia zawodowe (średnio 60 godzin szkolenia) - będą prowadziły do uzyskania przez uczestnika projektu kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem – zaświadczenie i/lub certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę szkoleniową. Każde szkolenie będzie zakończone egzaminem weryfikującym nabycie kwalifikacji zawodowych uprawniających do otrzymania certyfikatu i/lub zaświadczenia. W ramach projektu uczestnicy projektu będą kierowani na szkolenia zawodowe zgodnie z ich zainteresowaniami, doświadczeniem, możliwościami podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie a także w odniesieniu do zapotrzebowania  regionalnego/lokalnego rynku pracy.

9. Staże zawodowe – 46 uczestników projektu zostanie skierowanych na  3 miesięczny staż zawodowy zgodnie  z nabytymi kwalifikacjami podczas szkolenia. W dokumentach stażowych określone zostaną obowiązki stażysty, stanowisko pracy, wysokość wynagrodzenia podczas stażu. Po zakończeniu stażu pracodawca wystawi stażyście opinie.

 

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Wsparcie może być przyznane maksymalnie na 150 godzin opieki na 1 uczestnika, o ile uczestnik korzysta ze wsparcia w trakcie tych godzin. W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie w opiece, UP zgłasza ten fakt w PISZ niezwłocznie po zakwalifikowaniu się do projektu, składając Wniosek o opiekę nad dzieckiem/dziećmi/osobą zależną - szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji INFORMACJE O PROJEKCIE oraz  na stronie: www.dozatrudnienia.pl.

 

MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA

 

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

 

Punkcie Integracji Społeczno-Zawodowej,

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel. +48 732 998 519 rekrutacja@dozatrudnienia.pl

www.dozatrudnienia.pl

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły - listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są w momencie zakwalifikowania min.12 osób.

 

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane są drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@dozatrudnienia.pl lub listownie na adres Punktu Integracji Społeczno-Zawodowej (00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 13).

 2. W celu przesłania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wersja papierowa formularza dostępna jest w Punkcie Integracji Społeczno-Zawodowej.

 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:

 • poprawnie wypełniony formularz;

 • przynależność do grupy docelowej;

 • miejsce zamieszkania;

oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy - ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - + 5 pkt

 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia - +4 pkt

 • osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności - +3 pkt.,

 • osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - + 2 pkt

 • osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi - + 2 pkt.

  4. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej                ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup: spełniające co            najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • Osoby niepełnosprawne

 • Kobiety

 • Osoby zamieszkujące dzielnice o najwyższym odsetku osób korzystających z Pomocy Społecznej, tj.: Praga Północ, Śródmieście, Wola, Żoliborz.

 

REZULTATY PROJEKTU:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 52 (w tym 31 kobiet)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 48 (w tym 30 kobiet)

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 26 (w tym 16 kobiet)

4. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) - 34 %

5. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) - 22%

6. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) - 34%

7. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) - 12%

8. Liczba osób, które nabyły/rozwinęły w ramach projektu kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy - 72 ( w tym 45 kobiet)

9. Liczba osób, które nabyły/podniosły w ramach projektu umiejętności skutecznego poruszania się na regionalnym rynku pracy - 72 ( w tym 45 kobiet)

10. Liczba osób, które stwierdziły wzrost motywacji i wiary we własne siły po zakończonym udziale w projekcie - 72 ( w tym 45 kobiet)

11. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 84 ( w tym 52 kobiety)

12. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 9 ( w tym 5 kobiet)

13. Liczba osób, które w ramach projektu podpisały i realizują kontrakt socjalny/dokument równoważny - 84 ( w tym 52 kobiety)

14. Liczba osób objętych w ramach projektu diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów - 84 ( w tym 52 kobiety)

15. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji społecznej - 84 ( w tym 52 kobiety)

16. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej - usługi poradnictwa zawodowego - 84 ( w tym 52 kobiety)

17. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej - usługi szkoleń zawodowych. - 58 ( w tym 35 kobiet)

18. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej - staże zawodowe - 46 ( w tym 28 kobiet)

 

KONTAKT:

 

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b,
02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75,
Adres e-mail: magdalena.hojnor@syscopolska.pl

 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic