POZIOM-RPOFLAGA-RPMAZOWSZEEFS-kolor-1024

Aktywna integracja mieszkańców Mazowsza

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Aktywna integracja mieszkańców Mazowsza” realizowany jest przez Sysco Polska w ramach w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 979 965,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 783 972,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 –31.07.2019 r. 

 

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu AIMM

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu_aktywna integracja_rekrutacja

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3a Karta oceny merytorycznej doradcy zawodowego

Załącznik nr 3b Karta oceny merytorycznej psycholog_AIMM

Umowa uczestnictwa_aktywna integracja

IŚR_AIMM

Deklaracja udziału w projekcie_aktywna integracja

Oświadczenie uczestnika projektu do umowy_AIMM

OPIEKA NAD DZIECKIEM i ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

Zasady przyznawania wsparcia_aktywna integracja

Załącznik nr 1-umowa dot.opieki nad dzieckiem_os zależną_aktywna integracja

Załącznik nr 2-oświadczenie opiekuna prawnego_aktywna integracja

Załącznik nr 3-kwestionariusz opiekuna_aktywna integracja

Załącznik nr 4-oświadczenie o łącznym zaangażowaniu_aktywna integracja 

Załącznik nr 5-rachunek do umowy_aktywna integracja

Załącznik nr 6-karta czasu pracy_aktywna integracja

Załącznik nr 7-wniosek o przyznanie refundacji_opieka_aktywna integracja

Załącznik nr 8-wniosek o zwrot kosztów dojazdu_aktywna integracja

STYPENDIA STAŻOWE I SZKOLENIOWE

Regulamin staży i szkoleń zawodowych z załącznikami

Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie znajdują się również na stronie 
https://syscopolska.pl/2019/01/07/aktywna-integracja-mieszkancow-mazowsza/

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 84 członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi/niepełnosprawnymi oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci) poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do 84 osób 84 osób (w tym minimum 50 kobiet oraz minimum 5 osób niepełnosprawnych (w tym 2 kobiety), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi/niepełnosprawnymi oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci). Spośród 84 osób – min. 48 osób stanowią osoby bierne zawodowo. Wsparcie w projekcie może być udzielane osobom korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującym się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ze względu na charakter projektu i przewidziane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, uczestnikami projektu mogą być tylko osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy muszą posiadać III  profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.84 mieszkańców Warszawy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

RODZAJE WSPARCIA:

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Pogłębiona diagnoza potrzeb, możliwości i barier uczestników/czek projektu oraz stopnia jego aktywności społecznej i zawodowej, stanowiąca podstawę opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

 2. Trening umiejętności społecznych – zajęcia , które mają na celu rozwój  umiejętności  społecznych uczestników/czek projektu

 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne

 4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne prawne i/lub socjalne i/lub zdrowotne

 5. Akademia Aktywnej Rodziny – celem zajęć jest wzmocnienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, w tym umiejętności opiekuńczo – wychowawczych uczestników/czek projektu

 6. Zintegrowane poradnictwo rodzinne

 7. Wsparcie terapeutyczne grupowe – zajęcia ukierunkowane są na eliminowanie problemów osobistych z wykorzystaniem procesu grupowego.

 8. Dni Aktywnej Rodziny (DAR) – 2 pikniki rodzinne- wydarzenie plenerowe z udziałem uczestników/czek projektu i członków ich rodzin.

 9. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej – tematyka zajęć poruszać będzie zagadnienia z zakresu uwarunkowań rynku pracy.

 10. Spotkania z pośrednikiem pracy i/lub brokerem edukacyjnym

 11. Indywidualne konsultacje z Trenerem Kariery – spotkania maja na celu wsparcie uczestników/czek projektu w procesie realizowania wyznaczonego celu zawodowego.

 12. Szkolenia zawodowe (średnio 60 godzin szkolenia)

 13. Staże zawodowe

  Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w Regulaminie projektu – sekcja DOKUMENTY PROJEKTU.

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Uczestnicy/czki projektu, którzy zamieszkują poza terenem m.st. Warszawy, mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na zasadzie refundacji przez Sysco Polska kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji DOKUMENTY PROJEKTU.

 

MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA:

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

Punkcie Aktywnej Integracji (PAI),

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel. +48 732 998 519

rekrutacja@dozatrudnienia.pl

www.dozatrudnienia.pl

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PAI – listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłosi się minimum 12 Kandydatów/Kandydatek do projektu.

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@dozatrudnienia.pl, osobiście lub listownie na adres: Punkt Aktywnej Integracji, 00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 13.

 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w wersji papierowej w Punkcie Aktywnej  Integracji oraz w wersji elektronicznej w sekcji: DOKUMENTY PROJEKTU lub na stronie: www.dozatrudnienia.pl

 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:

 • poprawnie wypełniony formularz;

 • przynależność do grupy docelowej;

 • miejsce zamieszkania;

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – + 5 pkt

 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia – +4 pkt

 • osobom zamieszkującym gminy Województwa mazowieckiego poniżej progu defaworyzacji wg. Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego- +3 pkt.

oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy – ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.

 1. Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup i spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • Osoby korzystające z PO PŻ

 • Osoby niepełnosprawne

 • Kobiety

 1. W ramach rekrutacji zostaną sporządzone oddzielne listy rankingowe dla kobiet i mężczyzn.

 2. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, zrezygnuje, na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

 3. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

 

REZULTATY PROJEKTU:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 42 (w tym 25 kobiet)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 48 (w tym 28 kobiet)

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 19 (w tym 11 kobiet)

4. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) 34 %

5. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) 22%

6. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) 34%

7. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) 12%

8. Liczba osób, które nabyły/rozwinęły w ramach projektu kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy 72 ( w tym 43 kobiety)

9. Liczba osób, które nabyły/podniosły w ramach projektu umiejętności skutecznego poruszania się na regionalnym rynku pracy 72 ( w tym 43 kobiety)

10. Liczba osób, które stwierdziły wzrost motywacji i wiary we własne siły po zakończonym udziale w projekcie 72 ( w tym 43 kobiety)

11. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 84 ( w tym 50 kobiet)

12. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 5 ( w tym 2 kobiety)

13. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których opracowano w projekcie indywidualną ścieżkę reintegracji realizowaną na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego 84 ( w tym 50 kobiet)

14. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji społecznej 84 ( w tym 50 kobiet)

15. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie poradnictwa rodzinnego 42 ( w tym 25 kobiet)

16. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie prozatrudnieniowym 84 ( w tym 50 kobiet)

17. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji edukacyjno-zawodowej- usługi szkoleń zawodowych 84 ( w tym 50 kobiet)

18. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej- staże zawodowe 50 ( w tym 30 kobiet)

19. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 1

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75,
magdalena.hojnor@syscopolska.pl

Doradztwo i zajęcia grupowe:

Punkt Aktywnej Integracji (PAI),

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel. +48 732 998 519

rekrutacja@dozatrudnienia.pl

www.dozatrudnienia.pl

#robdobro

Aktywna Integracja wersja dobra.png
 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic