POZIOM-RPOFLAGA-RPMAZOWSZEEFS-kolor-1024

Aktywna integracja mieszkańców Mazowsza

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Aktywna integracja mieszkańców Mazowsza” realizowany jest przez Sysco Polska w ramach w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 979 965,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 783 972,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 –31.07.2019 r. 

 

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu AIMM

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu_aktywna integracja_rekrutacja

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3a. Karta oceny merytorycznej doradcy zawodowego

Załącznik nr 3b Karta oceny meryrtorycznej _psycholog_AIMM

Umowa uczestnictwa_aktywna integracja

IŚR_AIMM

Deklaracja udziału w projekcie_aktywna integracja

Oświadczenie uczestnika projektu do umowy_AIMM

OPIEKA NAD DZIECKIEM I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

Zasady przyznawania wsparcia_aktywna integracja

Załącznik nr 1-umowa dot.opieki nad dzieckiem_os zależną_aktywna integracja

Załącznik nr 2-oświadczenie opiekuna prawnego_aktywna integracja

Załącznik nr 3-kwestionariusz opiekuna_aktywna integracja

Załącznik nr 4-oświadczenie o łącznym zaangażowaniu_aktywna integracja 

Załącznik nr 5-rachunek do umowy_aktywna integracja

Załącznik nr 6-karta czasu pracy_aktywna integracja

Załącznik nr 7-wniosek o przyznanie refundacji_opieka_aktywna integracja

Załącznik nr 8-wniosek o zwrot kosztów dojazdu_aktywna integracja

STYPENDIA STAŻOWE I SZKOLENIOWE

Regulamin staży i szkoleń zawodowych z załącznikami

Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie znajdują się również na stronie 

https://syscopolska.pl/2019/01/07/aktywna-integracja-mieszkancow-mazowsza/

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 84 członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi/niepełnosprawnymi oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci) poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do 84 osób 84 osób (w tym minimum 50 kobiet oraz minimum 5 osób niepełnosprawnych (w tym 2 kobiety), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi/niepełnosprawnymi oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci). Spośród 84 osób – min. 48 osób stanowią osoby bierne zawodowo. Wsparcie w projekcie może być udzielane osobom korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującym się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ze względu na charakter projektu i przewidziane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, uczestnikami projektu mogą być tylko osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy muszą posiadać III  profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.84 mieszkańców Warszawy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

RODZAJE WSPARCIA:

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Pogłębiona diagnoza potrzeb, możliwości i barier uczestników/czek projektu oraz stopnia jego aktywności społecznej i zawodowej, stanowiąca podstawę opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

 2. Trening umiejętności społecznych – zajęcia , które mają na celu rozwój  umiejętności  społecznych uczestników/czek projektu

 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne

 4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne prawne i/lub socjalne i/lub zdrowotne

 5. Akademia Aktywnej Rodziny – celem zajęć jest wzmocnienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, w tym umiejętności opiekuńczo – wychowawczych uczestników/czek projektu

 6. Zintegrowane poradnictwo rodzinne

 7. Wsparcie terapeutyczne grupowe – zajęcia ukierunkowane są na eliminowanie problemów osobistych z wykorzystaniem procesu grupowego.

 8. Dni Aktywnej Rodziny (DAR) – 2 pikniki rodzinne- wydarzenie plenerowe z udziałem uczestników/czek projektu i członków ich rodzin.

 9. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej – tematyka zajęć poruszać będzie zagadnienia z zakresu uwarunkowań rynku pracy.

 10. Spotkania z pośrednikiem pracy i/lub brokerem edukacyjnym

 11. Indywidualne konsultacje z Trenerem Kariery – spotkania maja na celu wsparcie uczestników/czek projektu w procesie realizowania wyznaczonego celu zawodowego.

 12. Szkolenia zawodowe (średnio 60 godzin szkolenia)

 13. Staże zawodowe

Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w Regulaminie projektu – sekcja DOKUMENTY PROJEKTU.

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Uczestnicy/czki projektu, którzy zamieszkują poza terenem m.st. Warszawy, mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na zasadzie refundacji przez Sysco Polska kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji DOKUMENTY PROJEKTU.

MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA:

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

Punkcie Aktywnej Integracji (PAI),

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel. +48 732 998 519

rekrutacja@dozatrudnienia.pl

www.dozatrudnienia.pl

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PAI – listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłosi się minimum 12 Kandydatów/Kandydatek do projektu.

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@dozatrudnienia.pl, osobiście lub listownie na adres: Punkt Aktywnej Integracji, 00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 13.

 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w wersji papierowej w Punkcie Aktywnej  Integracji oraz w wersji elektronicznej w sekcji: DOKUMENTY PROJEKTU lub na stronie: www.dozatrudnienia.pl

 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:

 • poprawnie wypełniony formularz;

 • przynależność do grupy docelowej;

 • miejsce zamieszkania;

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – + 5 pkt

 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia – +4 pkt

 • osobom zamieszkującym gminy Województwa mazowieckiego poniżej progu defaworyzacji wg. Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego- +3 pkt.

oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy – ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.

 1. Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup i spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • Osoby korzystające z PO PŻ

 • Osoby niepełnosprawne

 • Kobiety

 1. W ramach rekrutacji zostaną sporządzone oddzielne listy rankingowe dla kobiet i mężczyzn.

 2. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, zrezygnuje, na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

 3. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

 

REZULTATY PROJEKTU:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 42 (w tym 25 kobiet)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 48 (w tym 28 kobiet)

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 19 (w tym 11 kobiet)

4. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) - 34 %

5. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) - 22%

6. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) - 34%

7. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) - 12%

8. Liczba osób, które nabyły/rozwinęły w ramach projektu kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy - 72 ( w tym 43 kobiety)

9. Liczba osób, które nabyły/podniosły w ramach projektu umiejętności skutecznego poruszania się na regionalnym rynku pracy - 72 ( w tym 43 kobiety)

10. Liczba osób, które stwierdziły wzrost motywacji i wiary we własne siły po zakończonym udziale w projekcie - 72 ( w tym 43 kobiety)

11. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 84 ( w tym 50 kobiet)

12. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5 ( w tym 2 kobiety)

13. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których opracowano w projekcie indywidualną ścieżkę reintegracji realizowaną na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego - 84 ( w tym 50 kobiet)

14. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji społecznej - 84 ( w tym 50 kobiet)

15. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie poradnictwa rodzinnego - 42 ( w tym 25 kobiet)

16. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie prozatrudnieniowym - 84 ( w tym 50 kobiet)

17. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji edukacyjno-zawodowej- usługi szkoleń zawodowych - 84 ( w tym 50 kobiet)

18. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie reintegracji zawodowej - staże zawodowe - 50 ( w tym 30 kobiet)

19. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) - 1

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75

magdalena.hojnor@syscopolska.pl

Doradztwo i zajęcia grupowe:

Punkt Aktywnej Integracji (PAI),

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel. +48 732 998 519

rekrutacja@dozatrudnienia.pl

Aktywna Integracja wersja dobra.png
 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic