Cele Statutowe:

 

1. Niesienie pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej w tym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub podlegającym wykluczeniu.

 

2. Niesienie pomocy młodzieży opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy.

 

3. Niesienie pomocy opuszczającym Zakłady Poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub bliskich.

 

4.  Niesienie pomocy młodocianym i dorosłym opuszczającym Zakłady Karne lub Areszty Śledcze, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, która może spowodować szybki powrót do działalności przestępczej.

 

5. Niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, szczególnie w okresie leczenia odwykowego jednego z członków takiej rodziny.

 

6.   Wykonywanie i nadzorowanie kar nieizolacyjnych oraz środków probacji.

 

7.   Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

 

8.   Podejmowanie działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej, mediacji i probacji.

 

9.   Promocja kultury, prezentacja twórczości niezależnej, prowadzenie internetowej stacji radiowej.

 

10. Organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia, na rzecz podopiecznych stowarzyszenia, jego sympatyków i innych osób zainteresowanych zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy.

 

11. Świadczenie pomocy edukacyjnej w zakresie zdobywania wykształcenia ogólnego lub zawodowego osobom potrzebującym, bezrobotnym, niedostosowanym społecznie, osobom zagrożonym uzależnieniem.

 

12. Organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń, treningów.

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

1.   Organizowanie i finansowanie spotkań z terapeutami.

 

2. Finansowanie działalności umożliwiającej osobom opuszczającym  zakłady penitencjarne dokonywanie niezbędnych czynności administracyjnych związanych z dalszym funkcjonowaniem poza zakładami penitencjarnymi.

 

3.  Organizowanie i finansowanie wykładów, prelekcji, przygotowywanie wystaw, spotkań, warsztatów integracyjnych.

 

4. Współpracę z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w kraju i  zagranica, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

5. Podejmowanie i finansowanie działań umożliwiających znajdowanie miejsc pracy lub przekwalifikowanie się oraz znalezienie miejsca zamieszkania dla osób opuszczających zakłady penitencjarne.

 

6. Organizowanie i finansowanie tymczasowych miejsc zamieszkania dla osób najbardziej potrzebujących.

 

7.  Aktywizację zawodową, społeczną i kulturalną osób objętych działaniami Fundacji.

 

8.  Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób objętych działaniami Fundacji.

 

9. Podejmowanie i finansowanie działań umożliwiających znajdowanie miejsc pracy lub przekwalifikowanie się oraz aktywizację społeczną dla osób niepełnosprawnych.

 

10. Organizacja lub uczestnictwo w imprezach kulturalnych, festiwalach, koncertach oraz innych występach artystycznych.

 

11. Emisja radia internetowego, współpraca z mediami.

 

12. Tworzenie portalu internetowego.

 

13. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie).

 

14. Współpracę z placówkami oświatowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

 

Informacje szczególowe na stronie Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem:

 

www.krs-online.com.pl

 

KRS 0000272518

 

 

Statut Fundacji Sławek

 

 

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic